PROJEKTY EDUKACYJNE GMINY WILKOWICE

Projekt pt.: „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej” skierowany jest do Szkoły Podstawowej w Mesznej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz do 91 uczniów tej placówki i 5 nauczycielek.

 

Cel główny projektu:

Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 91 uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Mesznej, w tym wsparcie 13 uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych oraz podniesienie efektywności kształcenia poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 5 nauczycielek pracujących w szkole do której skierowany jest projekt jak i doposażenie placówki, oraz stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w okresie 01.09.2018 do 30.06.2020r.

 

Efektem finalnym projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez co najmniej 80% uczniów i uczennic objętych projektem. 

 

 

Projekt pt.: „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach” skierowany jest do Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz do 131 uczniów tej placówki.

 

Cel główny projektu:

Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 131 uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach oraz podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych i stworzenie w szkole objętej projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, w okresie 01.09.2018 do 30.06.2020r. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 1 w Wilkowicach.

 

Efektem finalnym projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez co najmniej 80% uczniów i uczennic objętych projektem.

 

 

 

Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Made with Namu6